На основу члана 22. Закона о удружењима (Сл. Гласник РС бр.51/2009 и 99/2011), скупштина Миколошко-гљиварског савеза Србије је на својој редовној седници одржаној 03.09.2017. године на Копаонику изменила и допунила

С Т А Т У Т

Миколошко-гљиварског савеза Србије

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Миколошко-гљиварски савез Србије (у даљем тексту Савез) основан је на Копаонику дана 6.9.2015 године, придруживањем:

  • Гљиварског друштва ”Копаоник” из Рашке које заступа Зоран Јеленковић
  • Асоцијације гљивара из Београда коју заступа Бранислав Узелац
  • Гљиварског друштва Ниш из Ниша које заступа Марјан Куштера
  • Гљиварског друштва Нови Сад из Новог Сада које заступа Стеван Балубан
  • Удружења гљивара и љубитеља природе ”Вилино коло” из Петровца на Млави које заступа Марко Благојевић
  • Удружења гљивара и љубитеља природе ”Горун” из Ћуприје које заступа Пецић Радмило
  • Еколошког покрета ”Ибар” из Краљева којег заступа Мирослав Павловић
  • Еколошког друштва Медведник из Ваљева којег заступа Михаило Бирчанин
  • Еколошког друштва Студенац из Крепољина којег заступа Владан Милошевић
  • Миколошког друштва Југ из Власотинца којег заступа Александар Пешкић

Члан 2.

Назив Савеза је “МИКОЛОШКО-ГЉИВАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ” исписан на српском језику, ћириличним писмом. Скраћени назив Савеза је “МГСС”.

Назив Савеза на енглеском језику је  “UNION OF MYCOLOGICAL SOCIETES  OF SERBIA”.

Седиште Савеза је у Рашки, у Улици четврта варевска 33.

Члан 3.

Савез је национални савез миколошке и гљиварске делатности у Републици Србији, у који се удружују миколошка, гљиварска и еколошка друштва, удружења и асоцијације које имају статус правних лица, ради остваривања и унапређивања заједничких циљева, интереса и делатности, у областима екологије, заштите животне средине, микологије, гљиварства и туризма.

Савез има својство правног лица. Савез је добровољна, невладина, нестраначка, непрофитна организација заснована на слободи удруживања више правних лица, основана ради остваривања и унапређења заједничког циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

Савез се оснива на неодређено време.

За преузете обавезе, Савез одговара свом својом имовином и средствима.

Члан 4.

Савез представља и заступа председник Савеза.

            У случају његове спречености или одсутности Савез представља и заступа један од два потпредседника Савеза којег именује Извршни одбор.

Председника и потпредседнике Савеза бира Скупштина из редова делегата чланова Савеза.

Члан 5.

Савез има печат, штамбиљ, грб и заставу.

Печат Савеза је округлог облика, пречника 30 мм са натписом: “МИКОЛОШКО-ГЉИВАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ” ћириличним писмом. У средини печата се налази  стилизовани цртеж гљиве.

Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика са натписом :  ” МИКОЛОШКО-ГЉИВАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ” исписан на српском језику, ћириличним писмом и садржи празан простор за уписивање бројева аката и датум њиховог евидентирања.

Грб Савеза представља стилизовани цртеж гљиве.

            Застава Савеза је са грбом Савеза у средини и односом дужине према ширини 2 : 1.

Члан 6.

Рад Савеза и његових органа је јаван. Члан Савеза може бити свако правно лице из делатности Савеза које изрази жељу да приступи Савезу. Одлуке о новим чланицама Савеза доноси се на скупштини Савеза. На предлог Извршног одбора могу се примити нове чланице Савеза у привремено чланство које ће се потврдити или оспорити на првој следећој скупштини Савеза. Савез делује самостално и независно на основу овог Статута и програма рада Савеза који утврђује и доноси скупштина Савеза и мора функционисати према  важећим прописима Републике Србије. Рад у органима Савеза је добровољан друштвени рад који се обавља у складу с начелима јавности, колегијалности, одговорности, информисаности, реизборности и демократског одлучивања.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САВЕЗА

Члан  7.

Циљ Савеза је да:

– Ради на унапређењу и развоју екологије, заштите животне средине, микологије, гљиварства и туризма.

– развија организоване облике микологије и гљиварства и ствара услове за развој укупне миколошке и гљиварске делатности у Републици Србији;

– као заједничко тело координира активности међу друштвима и удружењима, учлањеним у Савез и заступа њихове интересе пред надлежним телима и органима Републике Србије, посебно у поступцима доношења Закона, Правилника и осталих аката који се односе на подручје микологије и гљиварства, као и на спровођење активности за очување и заштиту животне средине, одрживог развоја, заштите гљива и станишта гљива;

– омогући друштвима и удружењима учлањеним у Савез стручно оспособљавање у подручју деловања Савеза, као и стицање сертификата и назива Детерминатор и Детерминатор ментор.

Задаци Савеза су :

– рад на оснивању и развијању националне миколошко-гљиварске збирке и базе података;

– рад на изради пописа гљива на територији републике Србије и листе угрожених врста;

– прикупљање и обрада научне литературе из области познавања макрогљива и микрогљива;

– очување и унапређење овог природног ресурса на територији Републике Србије, -објављивање књига, часописа и друге научне и стручне литературе из области информисања и образовања, заштите, очувања и унапређења овог природног ресурса у складу са законом;

– омогућавање својим чланицама набавку домаће и стране стручне литературе;

– организовање, самостално или у заједници са другим Организацијама, научних и стручних скупова, саветовања, семинара и других облика научног и стручног информисања и образовања у овој области;

– организовање других видова информисања јавности о актуелностима у области заштите животне средине и одрживог коришћења специфичног за макрогљиве као и посебно угрожене организме и информисање јавности ради смањења ризика приликом сакупљања и употребе ових организама у исхрани, путем медијских презентација, промоција идеја, акција и резултата активности;

– окупљање и ангажовање научних и стручних радника за рад на научним, стручним, истраживачким, надзорним, оцењивачким и образовним пројектима из домена заштите, очувања и унапређења овог природног ресурса Републике Србије;

– сарађивање са васпитно-образовним установама, научним организацијама и стручним удружењима, другим организацијама у земљи и иностранству које се непосредно или посредно баве заштитом, очувањем, надзором и унапређењем у обасти заштите и одрживог коришћења овог природног ресурса;

– организовање акција са културним, уметничким и туристичким садржајем, сајамских манифестација, изложби, кампова и хуманитарних акција са циљем промоције идеја заштите животне средине и усвајања принципа одрживог развоја и рационалног коришћења овог природног ресурса;

– да прати, анализира и проучава стање гљиварства, екологије и разноликости гљива у Републици Србији на основу чега предлаже надлежним републичким органима доношење нових и измену постојећих закона и прописа из своје надлежности;

– да доноси смернице, програме и планове рада и развоја Савеза.

У остварењу својих циљева и задатака Савез проучава гљиве са аспекта њихове заштите, унапређивања њихових станишта, едукације становништва у формирању посвећеног односа и разумног и одрживог бављења микологијом и гљиварством у Републици Србији.

ЧЛАНСТВО

Члан 8.

Чланови Савеза могу постати миколошка, гљиварска и еколошка удружења или асоцијације, регионална или градска, која прихватају циљеве и задатке утврђене овим Статутом и чија је делатност микологија, гљиварство или делатност повезана са наведеним областима. Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина а на предлог Извршног одбора. Кандидат за пријем у чланство је дужан да испуни приступницу и да уз њу преда и пратећу документацију. Члан Савеза плаћа чланарину у износу који утврди Извршни одбор савеза.

Члан 9.

Члан Савеза може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Статус чланства престаје аутоматски дужом неактивношћу или не плаћањем чланарине.

Одлуку о престанку чланства доноси Извршни одбор савеза.

Против Одлуке извршног одбора Савеза, члан коме је престао статус чланства по основу претходна два става овог члана може доставити приговор Скупштини савеза, у року 15 дана од пријема одлуке из претходног става овог члана. Одлука Скупштине савеза је коначна.

Члан 10.

Да би постале чланице Савеза, миколошка, гљиварска или еколошка друштва  морају доставити:

-одлуку о удруживању у Савез;

-копију свог статута;

-копију решења о регистрацији,

-основне податке о броју чланова и председнику друштва.  

Прихватањем овог статута, миколошка, гљиварска и еколошка друштва одговорно и добровољно приступају Савезу, удружују своју делатност на развијању микологије и гљиварства на начелима одговорности, узајамности и заједништва у извршавају донесених одлука, закључака и ставова Савеза.

            Чланице Савеза су у обавези поштовања одлука Савеза.

Члан 11.

Чланство у Савезу престаје:

-брисањем из регистра удружења;

-ако се утврди да је чланица престала деловати или ако није одржала скупштину најмање две године;

-ако се број чланова удружења смањи испод броја одређеног за оснивање удружења, односно 3;

-одлуком скупштине Савеза ако чланица својим деловањем штети угледу и промоцији рада Савеза;

-одлуком скупштине гљиварског или миколошког друштва или удружења, чланице Савеза, о иступању из истог;

-ако не извршава своје обавезе према Савезу.

Члан 12.

Почасни члан може постати физичко или правно лице које је дало посебан допринос у областима микологије и гљиварства.

Почасно чланство утврђује се на скупштини Савеза на предлог извршног одбора Савеза.

ОРГАНИ САВЕЗА

Члан 13.

Органи Савеза су Скупштина, Извршни одбор, Председник, два Потпредседника, Надзорни одбор и Комисије.

СКУПШТИНА САВЕЗА

Члан 14.

            Скупштина је највиши орган Савеза. Скупштину Савеза чине представници миколошких, гљиварских и еколошких друштава чланова Савеза и то тако да свако од њих делегира по три представника. Скупштина се редовно састаје једном годишње а изборна скупштина сваке четврте године. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника и Извршног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланица Савеза.

Начин избора и престанак мандата делегата Скупштине одређује се одлуком о избору и опозиву делегата Скупштине, коју на предлог Извршног одбора доноси Скупштина. Радом Скупштине до избора Председника руководи Радно председништво које се бира на предлог Извршног одбора. Скупштина обавља следеће послове:

-усваја Статут и измене и допуне Статута;

-разматра и усваја најмање једном годишње Извештај о пословању Савеза кога подноси Председник Савеза;

-разматра и усваја финансијски програм и план рада за наредни период;

-доноси одлуку о висини чланарине;

-бира и разрешава чланове Извршног одбора, председника и два потпредседника Савеза;

-бира и разрешава чланове Надзорног одбора;

-бира и разрешава Председника и Заменика председника скупштине;

-разматра и одлучује о приговору на престанак чланства;

-по одлуци Извршног одбора одлучује о престанку рада Савеза и о статусним променама;

-доноси пословник о свом раду.

Дневни ред Скупштине предлаже Председник скупштине и преседава седницама Скупштине.

Скупштина пуноправно одлучује ако су присутни представници више од једне половине чланица Савеза. Скупштина одлучује простом вечином гласова пристуних чланова.

За Одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је проста већина гласова присутних чланова на Скупштини Савеза.

Ако у време почетка скупштине није присутна више од половине укупног броја изабраних овлашћених представника миколошких, гљиварских и еколошких удружења регистрованих у савезу, почетак скупштине се одлаже за 15 минута. После истека 15 минута скупштина може правоваљано одлучивати простом већином присутних овлашћених представника миколошких, гљиварских и еколошких удружења.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 15.

            Извршни одбор је извршни орган Савеза, који се стара о спровођењу циљева Савеза, који су утврђени овим Статутом и одлуком Скупштине. Извршни одбор чине представници Савеза и то тако да свака чланица Савеза има по једног представника.

Извршни одбор обавља следеће послове:

-предлаже план рада, програм Савеза и финансијски план;

-припрема за претходну годину годишњи извештај о раду и финансијски извештај;

-одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање трећине чланица Савеза и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

-доноси одлуке о приступању сродним Савезима и организацијама у земљи и иностранству и предлаже то на усвајање Скупштини;

-одлучује о пријему нових чланова и доноси Одлуку о престанку чланства;

-одлучује о пријему појединачних чланова – физичких лица, о њиховим правима и обавезама, као и о престанку чланства;

-Извршни одбор бира Секретара, Благајника Савеза и по потреби, који ће од потпредседника замењивати председника Савеза у случају спречености да обавља своју функцију;

-доноси предлог одлуке, о висини годишње чланарине и доставља Скупштини на усвајање;

-предлаже Скупштини почасне чланове Савеза.

Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутна више од половине чланова.

Извршни одбор одлучује већином гласова присутних чланова.

Уколико је на извршном одбору присутан паран број чланова и уколико број гласова за и против буде једнак, глас председника ће бити одлучујући.

Мандат Извршног одбора је четири године а чланови могу бити поново бирани на исту функцију.

Седнице Извршног одбора сазива Председник Савеза који и руководи седницама Извршног одбора а у одсуству Председника Извршним одбором руковoди потпредседник. Седнице Извршног одбора се могу одржавати и путем интерактивних електронских комуникација (Skype, Viber, WhatsApp,  и слично).

Записници са седница Извршног одбора морају бити послати електронском поштом свим члановима ИО и они морају електронском поштом одговорити уколико нису сагласни са записником.

Свог представника у Извршном одбору и представнике у Скупштини чланице Савеза могу променити и о томе дописом обавестити Савез.

ПРЕДСЕДНИК  САВЕЗА

Члан 16.

Председник Савеза представља и заступа Савез у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Председник Савеза:

-организује и прати редовно обављање циљева и делатности Савеза, поверава посебне послове појединим члановима;

-сазива и председава седницама Извршног одбора.

-представља и заступа Савез пред државним и другим органима;

-стара се о спровођењу Статута и нормативних аката;

-одговара за законитост у раду Савеза;

-подноси Скупштини извештај о раду Савеза;

-подноси Извештај о финансијском пословању Надзорном одбору савеза;

-брине о јавности рада Савеза;

-прати реализацију

-за свој рад одговара Скупштини;

-закључује уговоре и склапа послове у име и за рачун Савеза у складу са својим овлашћењима и на основу одлука одговарајућих органа Савеза;

Мандат Председника Савеза је четири године.

Исти кандидат не може бити председник више од два узастопна мандата. Уколико нису узастопни могућ је избор и у више мандата.

Мандат Председника Савеза престаје истеком времена на које је изабран, оставком или опозивом.

Одлуку о оставци председник подноси писменим путем скупштини Савеза.

Одлуку о опозиву доноси скупштина Савеза. У случају опозива председника, до новог избора председника Савеза његову функцију обављаће један од потпредседника, кога ће одредити Извршни одбор. Поменути потпредседник је овлашћен да у одсуству Председника заступа Савез  и потписује сва финансијска и друга документа у име Савеза.

НАДЗОРНИ  ОДБОР

Члан 17.

Надзорни одбор контролише пословање Савеза и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Скупштину и Извршни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира и разрешава Скупштина савеза.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу поново бити бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници скупштине.

У извршавању својих обавеза и дужности Надзорни одбор;

-прати остваривање циљева и задатака Савеза као и права и обавезе чланова Савеза;

-надзире материјално и финансијско пословање Савеза;

-контролише рад Председника између две седнице Скупштине;

-прати остваривање плана и програма Савеза;

-прати примену и спровођење Статута и других општих аката Савеза;

-разматра приговоре и жалбе чланова на рад органа управљања и њихових чланова;

-у вођењу надзора над радом органа управљања и руковођења Надзорни одбор има право увида у потребну документацију.

Седнице Надзорног одбора се могу одржавати и путем интерактивних електронских комуникација (Skype, Viber, WhatsApp,  и слично).

КОМИСИЈЕ

Члан 18.

У циљу расподеле посла Савеза, Скупштина оснива Комисије савеза по потреби. Комисије предлаже Извршни одбор Савеза.

Правилници потребни за рад Комисија израдиће се пре почетка рада појединачних комисија. Израдиће их Председник Комисије и усвојити Извршни одбор Савеза.

ЈАВНОСТ  РАДА

Члан 19.

Рад Савеза је јаван. Председник се стара о редовном обавештавању чланства о раду и актвностима Савеза непосредно или путем интернет сајта Савеза, интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.

Члан 20.

Ради остваривања својих циљева Савез успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним или сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Савез може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са законом.

СРЕДСТВА  САВЕЗА

Члан 21.

Савез прибавља средства (у новцу или натури) од чланарине, донација, спонзора, добровољних прилога чланова, добровољних прилога других правних лица, средстава добијенених од надлежних градских, покрајинских, републичких и државних органа, регионалних и међународних институција, конкурисањем за пројекте код државних органа или фондација из земље и иностранства и других извора у складу са законом. Такође, Савез се може бавити привредним делатностима у мањем обиму, за прибављање средстава за остваривање циљева Савеза.

Савез нема право да остварену добит од привредне делатности расподељује својим оснивачима, члановима и члановима органа Савеза, као ни повезаним лицима.

Средствима Савеза располаже Извршни одбор. Право на потписивање финансијских докумената имају Председник и Потпредседник Савеза, кога, на основу одлуке овласти Извршни одбор.

СТАТУСНЕ  ПРОМЕНЕ

Члан 22.

            Савез престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Савеза, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада, имовина Савеза пренеће се на чланице Савеза које су имовину унеле у Савез или други савез или удружење које обавља исту или сличну статутарну делатност, а на предлог Извршног одбора, одлуком Скупштине.

СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА

Члан 23.

Статут Савеза, измене и допуне и друга општа акта Савеза доноси Скупштина на предлог извршног одбора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Први мандат органа Савеза ће бити 1 година, после чега ће бити одржана изборна скупштина. На изборној Скупштини, после оснивања донеће се одлука о продужењу мандата органа Савеза за наредне 4 године или замени неких од чланова органа Савеза. Мандат са оснивачке скупштине у трајању од једне године изабраним лицима Савеза се не рачуна као потрошен.

Члан 25.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања од стране скупштине Савеза, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.